Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Προοίμιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «Όροι Χρήσης) διέπουν τη χρήση των διαδικτυακών τόπων https://www.miet.gr και http://www.elia.org.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς και όλων των τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι ανήκουν, διαχειρίζονται και ελέγχονται από το εδρεύον στην Αθήνα, επί της οδού Θουκυδίδου 13, Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (εφεξής το «ΜΙΕΤ»).

Με την πρόσβαση, την εγγραφή, την περιήγηση και με τη χρήση και μόνο των σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι εν γένει περιλαμβάνεται στον Διαδικτυακό μας Τόπο.

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου - Τροποποιήσεις

2.1 Το ΜΙΕΤ, στα πλαίσια του σκοπού του, παρέχει στους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες, πηγές, αρχεία, σελίδες και εν γένει επιλογές.

Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο (ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κλπ.), καθώς και η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση του περιεχομένου του, επιτρέπεται μόνο όταν αυτή εξυπηρετεί προσωπικούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται ρητή αναφορά στην πηγή, δηλαδή ότι προέρχεται από τον Διαδικτυακό Τόπο του ΜΙΕΤ. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο.

2.2 Το ΜΙΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης, με την τροποποίηση ή επικαιροποίησή τους. Σχετική ανακοίνωση με το τροποποιημένο κείμενο θα αναρτάται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε τέτοιας τροποποίησης ή ανανέωσης, θα αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν και / ή ενημερώθηκαν.

2.3 Το ΜΙΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Διαδικτυακό Τόπο, προσθέτοντας, τροποποιώντας ή/και αφαιρώντας οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σ' αυτόν, χωρίς καμία προειδοποίηση ή/και να διακόπτει ή να αναστέλλει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία αυτού, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή σκόπιμο. Επίσης ενδέχεται η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, από αιτίες και λόγους πέραν του ελέγχου και ανεξαρτήτως της βουλήσεως του ΜΙΕΤ, όπως π.χ. από τεχνικούς λόγους.

2.4 Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, οι όροι αυτοί θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

3. Οικονομικές Επιβαρύνσεις Χρηστών

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο παρέχεται άνευ ανταλλάγματος, όμως ο κάθε χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, η δε πρόσβαση αυτή μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet, χρέωση λήψης δεδομένων από το internet κλπ.). Για την εν λόγω πρόσβαση το ΜΙΕΤ δεν υπέχει καμία ευθύνη, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα σε τρίτους τέλη και δαπάνες κάθε μορφής. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και στις υπηρεσίες του.

4. Ευθύνη ΜΙΕΤ

4.1 Το ΜΙΕΤ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκπροσώπων, στελεχών και υπαλλήλων αυτού, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

4.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών ή οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων, αλλά μόνο για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ενδέχεται να αποτελούν προσωπικές ιδέες, γνώμες, κρίσεις και απόψεις συγκεκριμένων ατόμων ή συνεργατών κλπ., οι οποίες εκφράζουν τους ίδιους και τις οποίες μπορεί να μην υιοθετεί το ΜΙΕΤ. Το ΜΙΕΤ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον χρήστη από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

4.3 Τα περιεχόμενα του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση από το ΜΙΕΤ, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Το ΜΙΕΤ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να είναι πλήρη, έγκυρα και ακριβή. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία σφάλματος, πλημμέλειας, ενδεχόμενης έλλειψης ή αστοχίας, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, της πολυπλοκότητας, της φύσης και των εν γένει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά την πρωτογενή παραγωγή, συλλογή, ταξινόμηση και ανάρτηση των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων. Οι περιεχόμενες στον Διαδικτυακό Τόπο πληροφορίες και εν γένει υλικό δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους των χρηστών. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο και τις υπηρεσίες του με δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη, αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενό του και ότι είναι υπεύθυνοι για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού.

4.4 Το ΜΙΕΤ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ζημία των χρηστών, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων στο διαδίκτυο (π.χ. δολιοφθορά, υποκλοπή κλπ.), στη διάδοση ιών και άλλου επιβλαβούς λογισμικού (malware) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.). Το ΜΙΕΤ, παρότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία του δικού του συστήματος, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος, καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του, δεν μπορούν να μολυνθούν από ιούς ή άλλο επιζήμιο λογισμικό και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του χρήστη, η οποία προκαλείται από τέτοιο επιζήμιο λογισμικό.

4.5 Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να παρέχει στους χρήστες του, μέσω των ιστοσελίδων του, χώρους για συζητήσεις, συνομιλίες και ανταλλαγές απόψεων (π.χ. blogs, forums, message boards κλπ.). Οι χρήστες, που κάνουν χρήση αυτών, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε διατυπώσεις, αναρτήσεις, αποστολές μηνυμάτων ή εκφράσεις γνώμης που είναι παράνομες, ανήθικες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, βίαιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή παραβιάζουν την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Το ΜΙΕΤ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες από τους χρήστες στους χώρους αυτούς προσωπικές ιδέες, απόψεις ή αντιλήψεις. Οι χρήστες έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των απόψεων που εκφράζουν. Σε περίπτωση που το ΜΙΕΤ αντιληφθεί ότι το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος, που ανήρτησε κάποιος χρήστης, παραβιάζει τους ανωτέρω όρους, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να έχει υποχρέωση, να προβεί στην άμεση διαγραφή του εν λόγω μηνύματος και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

5. Ευθύνη του χρήστη

5.1 Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου υποχρεούνται να κάνουν χρήση αυτού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εν γένει περιλαμβανόμενες στις ιστοσελίδες αυτού οδηγίες.

5.2 Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και αντίθετη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ΜΙΕΤ ή στον Διαδικτυακό Τόπο από πράξεις ή παραλείψεις απορρέουσες από παράνομη, αμελή, αντισυμβατική, κακή ή/και αθέμιτη ενέργεια ή χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του από τους χρήστες, ευθύνονται οι χρήστες, τους οποίους βαραίνει αποκλειστικά η αποκατάστασή της. Ο κάθε χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΜΙΕΤ ή/και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω του υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία. Σε περίπτωση που η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτού δίδεται κατόπιν εγγραφής ή σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, ο κάθε χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΜΙΕΤ, πέραν της άσκησης των λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτού και τη διάθεση σε αυτόν του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, εάν πιστεύει ότι έχει παραβιάσει τον νόμο ή/και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, εφόσον δε υπάρχουν επαρκή στοιχεία παρανόμων πράξεων θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες Αρχές. Οι χρήστες οφείλουν επιπλέον να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.3 Ανήλικοι που κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

6. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

6.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του από τον χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ΜΙΕΤ ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

6.2 Εκτός των ρητά αναγνωρισμένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ.), όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πληροφορίες, στοιχεία, κείμενα, αρχεία, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, φωτογραφίες, γραφήματα, κλιπ βίντεο και ήχου, σχέδια, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων, και γενικά όλα τα αρχεία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το λογισμικό αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και σήματα του MIET ή/και των κληροδοτημάτων του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα έργα, κείμενα, εικόνες, λογότυπα, σήματα κλπ. τρίτων φορέων, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων αυτών φορέων και προστατεύονται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, οι δε τρίτοι φέρουν τα σχετικά δικαιώματα και την εξ αυτών ευθύνη.

6.3 Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο, η, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΜΙΕΤ, εκμετάλλευση, αναμετάδοση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, πώληση, μεταπώληση, μεταβίβαση, αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή, αλλοίωση, απομίμηση ή παραποίηση, αναπαραγωγή, δημιουργία παράγωγων έργων, δημοσίευση, μετάδοση, κοινοποίηση, ανάρτηση σε άλλες ιστοσελίδες, διανομή, παρουσίαση, δημόσια εκτέλεση, χορήγηση άδειας χρήσης, εμπορική εκμετάλλευση, οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή κλπ., με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη (εκτυπωμένη) μορφή, του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και των περιεχομένων του, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, στοιχείων, κειμένων, συλλογών δεδομένων, αρχείων, φωτογραφιών (κινητών, ακινήτων, έργων, μνημείων, ανθρώπων εν ζωή ή αποβιωσάντων), υπηρεσιών, λογισμικού, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων κλπ., με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο.

6.4 Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα, οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, είτε είναι κατατεθειμένα, είτε όχι, είναι ιδιοκτησία του ΜΙΕΤ ή τρίτων, προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο και απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτών. Απαγορεύεται η παραποίηση ή απομίμηση της επωνυμίας, του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ΜΙΕΤ ή τρίτων, που δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Τίποτα στον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

6.5 Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης των δεδομένων δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με την κανονική κατά τα άνω εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και επιφέρει ζημία στους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων. 

6.6 Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία συνιστά προσβολή ή επίθεση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου ή στα συστήματα, υπολογιστές, δίκτυο ή αρχεία του ΜΙΕΤ.

6.7 Σε περίπτωση προσβολής ή απειλής προσβολής της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος του ΜΙΕΤ ή τρίτων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αξιώσουν την επιβολή αστικών, ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Σύνδεσμοι

7.1 Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν, δημοσιεύθηκαν, διατηρούνται ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο αναρτηθεί από οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρίες κλπ. ανεξάρτητους από το ΜΙΕΤ. Το ΜΙΕΤ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση των χρηστών και δεν ενστερνίζεται, εγκρίνει, πιστοποιεί, διατηρεί ή ελέγχει αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους και δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα, επικαιρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στους τόπους αυτούς. Επίσης, το ΜΙΕΤ δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου ή για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους αυτών των εξωτερικών ιστότοπων, ούτε για ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που μπορεί να ελλοχεύει σε αυτούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά των χρηστών και επισκεπτών τους. Το ΜΙΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτούς τους συνδέσμους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

7.2 Μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΜΙΕΤ, επιτρέπεται η παραπομπή στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων που αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν επιτρέπεται ωστόσο, σε καμία περίπτωση, να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαστρεβλώνουν, δυσφημούν ή παραποιούν την προέλευση ή την κυριότητα των πληροφοριών ή τα περιεχόμενα του παρόντα Διαδικτυακού Τόπου ή υποτιμούν την αξία του ή είναι με άλλο τρόπο επιζήμια για τον Διαδικτυακό Τόπο και για το ΜΙΕΤ. Το ΜΙΕΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και δεν παρέχει καμία εγγύηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σχέση με αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες.

8. Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

8.1 Το ΜΙΕΤ σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου. Για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να ζητούνται από τον χρήστη στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – ΤΚ – πόλη – χώρα – τηλέφωνο – email – ηλικία κλπ. Οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε μεταγενέστερο στάδιο, δύνανται να φυλάσσονται στα αρχεία μας και να τυγχάνουν επεξεργασίας, με σκοπό να επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και να παρέχονται σε αυτούς οι κατά το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους ή για λόγους επικοινωνίας.

Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί νομίμως από τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές ή εάν ο χρήστης δώσει ρητά τη συναίνεσή του προς τούτο.

8.2 Πέραν των προσωπικών αυτών στοιχείων, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, αρχείων καταγραφής και / ή άλλου λογισμικού, που παρακολουθεί την κυκλοφορία στον Διαδικτυακό Τόπο, ώστε να δύναται να δημιουργηθεί ένα προφίλ των επισκεπτών και των χρηστών. Ένα προφίλ είναι αποθηκευμένες πληροφορίες για τους επισκέπτες και τους χρήστες μας και περιγράφουν με λεπτομέρεια ποιες σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου επιλέγουν αυτοί να επισκεφθούν. Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται με την ατομική ταυτότητα κάθε χρήστη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος, δηλ. οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου, για τη βελτίωση του περιεχομένου και της διάταξής του προς όφελος όλων των χρηστών.

8.3 Cookies: Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων του. Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη και παρέχει πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη, διευκολύνοντας συγχρόνως την πρόσβασή του στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα cookies μπορούν να απομακρυνθούν από τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης στο Internet (Internet browser). Ο χρήστης με το παρόν συναινεί στη λήψη cookies προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπού μας.

8.4 Αρχεία καταγραφής: Όπως οι περισσότεροι τυπικοί διακομιστές (servers) ιστότοπων, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής (log files). Αυτά περιλαμβάνουν Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Internet Protocol (IP) addresses), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser), τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), τις σελίδες παραπομπής, επίσκεψης και εξόδου, τον τύπο πλατφόρμας, ένδειξη ημερομηνίας / ώρας, και τον αριθμό των κλικ, με σκοπό να γίνει ανάλυση των τάσεων, διαχείριση του ιστότοπου, παρακολούθηση και ανάλυση των κινήσεων των χρηστών συγκεντρωτικά και συλλογή ευρύτερων στατιστικών πληροφοριών για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP, κτλ. δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

8.5 Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να τους αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του ΜΙΕΤ κλπ. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να τα λαμβάνουν αυτά, μπορούν να διαγραφούν από τη σχετική λίστα παραληπτών τέτοιων επικοινωνιών, ενημερώνοντας το ΜΙΕΤ μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου.

8.6 Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων των χρηστών του. Όταν οι χρήστες υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες στον Διαδικτυακό Τόπο, φροντίζουμε ώστε αυτές να προστατεύονται τόσο διαδικτυακά (online), όσο και εκτός δικτύου (off-line).

Εντούτοις το ΜΙΕΤ δεν φέρει ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης (π.χ. κλοπής), επιφέρουσας ζημία ή βλάβη στα υποκείμενα τους, εφόσον βέβαια έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα αποτροπής μιας τέτοιας πράξης.

Εάν κάποιος χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει. Επιπλέον, κάθε χρήστης, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του Νόμου 2472/1997, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση ή/και να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς την καταχώρηση από το ΜΙΕΤ όλων ή μέρους των προσωπικών του δεδομένων και με σχετικό του αίτημα προς τον Διαδικτυακό Τόπο να αιτηθεί την διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, στο βαθμό βέβαια που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την είσοδό του στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε συγκεκριμένη υπηρεσία αυτού, καθώς και για την κάλυψη των νόμιμων υποχρεώσεων του ΜΙΕΤ. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην φόρμα επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διαδικτυακός Τόπος οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, θα δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα και σε άλλα σημεία του Διαδικτυακού Τόπου που θα κριθούν κατάλληλα, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία και Λοιποί Όροι

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση και από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι χρήστες με το παρόν συναινούν ανέκκλητα προς τούτο και υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

9.2 Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, ανίσχυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ και την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του ΜΙΕΤ, δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου και των επισκεπτών/χρηστών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης της παρούσας δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν κατά τα ανωτέρω.