ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

02 Φεβρουαρίου 2021

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή του
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ).

 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν:

1. Πολυετή εργασιακή και τεκμηριωμένη διοικητική και εκτελεστική εμπειρία.

2. Άρτιες επικοινωνιακές δεξιότητες

3. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας με επιθυμητή και την γνώση άλλων ξένων γλωσσών

4. Μεταπτυχιακούς τίτλους στο ευρύ πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών με έμφαση στις κλασσικές σπουδές (ιστορία, λογοτεχνία, φιλολογία, κλπ) και επιθυμητή γνώση του χώρου του βιβλίου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Εξοικείωση με την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή παρεμφερών μορφών χρηματοδότησης δράσεων στον τομέα του πολιτισμού.

Παρέχονται ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, αναλόγως των προσόντων.

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων πρέπει να εκφραστεί με την αποστολή αναλυτικού βιογραφικού και εργογραφικού σημειώματος στο email MIET@egonzehnder.com το αργότερο μέχρι 2/3/2021.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΜΙΕΤ σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων EgonZehnder.

Το τελικό στάδιο της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 2106883031 κα Άννα Χαρίση.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.miet.gr