ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΜΙΕΤ

08 Ιανουαρίου 2018

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί ως παλαιογράφος στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ) του Ιδρύματος.

Προκήρυξη

Αίτηση

Διευκρινιστικό σημείωμα
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος διευκρινίζουμε ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, ξένων γλωσσών κ.λπ.) απαιτείται να είναι επίσημα ή νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή, καθώς και ότι αυτά της αλλοδαπής απαιτείται να συνοδεύονται με νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.