Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά

Το ΜΙΕΤ, για να τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά, απονέμει κάθε χρόνο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο, για τη συγγραφή μελέτης από μεταπτυχιακό φοιτητή της νέας ελληνικής ή της συγκριτικής φιλολογίας με θέμα από τη νεοελληνική γραμματεία.

Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 11.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων. Το όριο θα τηρείται αυστηρά και κάθε υπέρβαση θα συνιστά ικανό λόγο αποκλεισμού.

Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας (συμπεριλαμβανομένης της δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας).

Η επιλογή γίνεται από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Αποτελέσματα για το έτος 2016

Προκήρυξη για το έτος 2017 

Αποτελέσματα για το έτος 2017

Προκήρυξη για το έτος 2018

Αποτελέσματα για το έτος 2018