Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869)

Author : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Year of Publish : 1985

Dimensions : '14 x 21

Price : 7.41 €

Discount Price : 5.56 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869)

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η σχέση του εσωτερικού δημόσιου δανεισμού με το εγχώριο πιστωτικό σύστημα (την Εθνική Τράπεζα) κατά τα έτη 1844-1869 καί, συνακόλουθα, η επίπτωση της σχέσης αυτής στην πολιτική της ΕΤΕ έναντι του ιδιωτικού τομέα.
Το βιβλίο προσφέρει ένα από τα ερμηνευτικά κλειδιά για την κατανόηση ενός βασικού προβλήματος: της συμπεριφοράς του κράτους έναντι της οικονομίας· μιας οικονομίας που εξαρτάται από τον αγροτικό τομέα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την αυτάρκειά της σε είδη διατροφής, και υποχρεωτικά προσανατολίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email