Γεωγραφική κατανομή των εργασιών της ΕΤΕ  (1861-1900)

Author : ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Year of Publish : 1984

Dimensions : '14 x 21

Price : 2.02 €

Discount Price : 1.52 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Γεωγραφική κατανομή των εργασιών της ΕΤΕ (1861-1900)

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα στοιχεία της δραστηριότητας της ΕΤΕ κατά υποκατάστημα και κατά τύπο χορήγησης. Ως πρός τις προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων, καταγράφονται: ο αριθμός των γραμματίων που προεξοφλήθηκαν, το σύνολο των χορηγήσεων και το υπόλοιπο που οφείλεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ως πρός τις χορηγήσεις ανοικτού λογαριασμού, καταγράφεται το ετήσιο ύψος χορηγήσεων και το υπόλοιπο στο τέλος κάθε έτους. Για τα δάνεια επί υποθήκη ή επ' ενεχύρω, δίνεται το ετήσιο ύψος και το υπόλοιπο. Ως χωριστή κατηγορία, από το 1881, δίνονται τα δημοτικά δάνεια: ετήσιο ύψος και υπόλοιπο. Στο τομίδιο περιλαμβάνονται δύο ακόμη κατηγορίες στοιχείων: τα έξοδα διαχείρισης κάθε υποκαταστήματος και οι άτοκες καταθέσεις σε κάθε υποκατάστημα. Και εδώ αναφέρεται η ετήσια εισροή καταθέσεων και το υπόλοιπο στο τέλος κάθε έτους.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email