Διπλωματία και πολιτική: Χαρίλαος Τρικούπης - Ιωάννης Γεννάδιος, Αλληλογραφία, 1863-1894

Author : ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

Year of Publish : 1991

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

Publications ELIA

ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

Διπλωματία και πολιτική: Χαρίλαος Τρικούπης - Ιωάννης Γεννάδιος, Αλληλογραφία, 1863-1894

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον τόμο προέρχονται στο σύνολο τους σχεδόν, από το Αρχείο Χαριλάου Τρικούπη το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο στο Ε.Λ.Ι.Α. Πρόκειται για επιστολές και εκθέσεις του Γενναδίου προς τον Χαρίλαο Τρικούπη , στις οποίες επισυνάπτονται επιστολές τους προς τρίτους ή επιστολές τρίτων προς αυτόν και αποκόμματα εφημερίδων. Στα 113 έγγραφα του Αρχείου Τρικούπη, προστέθηκαν και τέσσερις επιστολές του Ιωάννη Γενναδίου προς τον Χαρίλαο Τρικούπη προερχόμενες από το Αρχείο Στεφάνου Δραγούμη που έχει κατατεθεί από την οικογένεια Δραγούμη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Τέλος στον τόμο έχουν περιληφθεί και τρεις επιστολές ελληνικών κοινοτήτων της Αγγλίας προς τον Χαρίλαο Τρικούπη και το κείμενο της πρόποσης του τελευταίου στο συμπόσιο που δόθηκε προς τιμήν του από τους Έλληνες του Λονδίνου το 1885. Τα έγγραφα που δημοσιεύονται σ΄αυτό τον τόμο καλύπτουν με μεγάλα κενά την εποχή 1863-1894.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email