Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών (1844-1869)

Author : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Year of Publish : 1994

Dimensions : '14 x 21

Price : 2.33 €

Discount Price : 1.75 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών (1844-1869)

Το πρώτο κείμενο του τόμου αυτού αναφέρεται στο εξωτερικό δημόσιο χρέος την περίοδο 1844-1861. Παρακολουθεί την εξέλιξη και τη  διόγκωσή του, που επηρεάζει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Στο δεύτερο μέρος, με συγκεντρωτικούς πίνακες και αναλυτικές χρονικές σειρές φωτίζεται η εξέλιξη του δημόσιου δανεισμού και των τραπεζικών χορηγήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στο τρίτο αναλύεται η διάρθρωση των έντοκων καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα κατά το 1864.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email