Υποβολή εκδοτικών προτάσεων

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Εκδόσεων, η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, και είναι επιφορτισμένη τόσο με την πρόταση νέων τίτλων όσο και με την αξιολόγηση εκδοτικών προτάσεων που υποβάλλονται στο Ίδρυμα από τρίτους. Η Επιτροπή συνέρχεται μία ή σπανιότερα δύο φορές το χρόνο και κρίνει τα προτεινόμενα έργα (πρωτότυπα ή μεταφράσεις) βάσει ενός καθορισμένου κανονισμού, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

Όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή εκδοτικής πρότασης

 1. Τα έργα που υποβάλλονται στην κρίση της Επιτροπής Εκδόσεων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα. Η Επιτροπή δεν αξιολογεί προτάσεις έργων που η ολοκλήρωσή τους τοποθετείται σε βάθος χρόνου.
 2. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στα πεδία που καλύπτει το εκδοτικό πρόγραμμα του ΜΙΕΤ, όπως αποτυπώνονται στον κατάλογο των εκδόσεών του.
 3. Το ΜΙΕΤ δεν αναλαμβάνει την έκδοση πρακτικών συμποσίων, συνεδρίων ή ημερίδων, καθώς και εργασιών που έχουν εκπονηθεί για την απόκτηση τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές κτλ.), ακόμη και σε επεξεργασμένη μορφή.
   

Οι εκδοτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση georg.diamant@gmail.com (υπόψη κ. Γ. Διαμάντη). Για να θεωρηθεί μια εκδοτική πρόταση έγκυρη, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Στην περίπτωση πρωτότυπου έργου: Ψηφιακό αρχείο (word, pdf) με το προτεινόμενο έργο σε πλήρη μορφή. Δείγματα εργασιών δεν γίνονται δεκτά.
  Στην περίπτωση μεταφρασμένου ή προς μετάφραση έργου: Ψηφιακό αρχείο (word, pdf) με το πλήρες κείμενο της μετάφρασης, εφόσον πρόκειται για αρχαίο κείμενο. Αν πρόκειται για σύγχρονο έργο, αρκεί η αποστολή μεταφραστικού δείγματος, μαζί με τις αντίστοιχες σελίδες του πρωτοτύπου. Στην περίπτωση που προτείνεται η έκδοση κάποιου ξενόγλωσσου έργου χωρίς να υποδεικνύεται κάποιος μεταφραστής, αρκεί η αποστολή του πρωτοτύπου.
 2. Σύντομο βιογραφικό των συντελεστών της έκδοσης (συγγραφέας, μεταφραστής, επιστημονικός επιμελητής κτλ.).
 3. Σύντομο συνοδευτικό κείμενο (5–10 προτάσεων) όπου θα παρουσιάζεται το προτεινόμενο έργο.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το υλικό ταχυδρομικώς στα κεντρικά γραφεία του ΜΙΕΤ (Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα).

Διαδικασία αξιολόγησης των εκδοτικών προτάσεων

 1. Η Επιτροπή Εκδόσεων δεν συνέρχεται σε τακτά διαστήματα, αλλά μόνο εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός προτάσεων (συνήθως μία φορά το χρόνο, σπανιότερα δύο).
 2. Για λόγους προστασίας του αδιάβλητου της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι δεν ενημερώνονται για την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκδόσεων, αλλά απευθείας και μόνο για τη (θετική ή αρνητική) έκβαση της πρότασής τους.
 3. Η Επιτροπή Εκδόσεων δεν κοινοποιεί το σκεπτικό των αποφάσεών της. Κατά τη συζήτηση των προτάσεων η Επιτροπή συνεκτιμά, πέρα από την αξία των προτεινόμενων έργων, μια σειρά από αντικειμενικές παραμέτρους που συγκαθορίζουν τη χάραξη της εκδοτικής πολιτικής του Ιδρύματος. Ενδεχόμενη απόρριψη μιας εκδοτικής πρότασης δεν σημαίνει επ’ ουδενί και απαξίωσή της.
 4. Εάν τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν εαυτούς αναρμόδιους να αποφασίσουν για κάποια εκδοτική πρόταση, τότε αυτή παραπέμπεται σε πρόσωπο του ακαδημαϊκού χώρου που θεωρείται κατάλληλο να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Στην περίπτωση αυτή η τελική απόφαση λαμβάνεται, βάσει της γνωμοδότησης του εξωτερικού συνεργάτη, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 5. Για τις προτάσεις μετάφρασης ξενόγλωσσων έργων προβλέπεται ότι, προκειμένου να περιληφθούν στον κατάλογο των προτεινόμενων εκδόσεων που θα εξετάσει η Επιτροπή, θα πρέπει προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί και να έχει εγκριθεί δείγμα της μετάφρασης από αρμόδιο επιμελητή του Τμήματος Εκδόσεων. Εάν το δείγμα κριθεί ακατάλληλο, η πρόταση απορρίπτεται κατευθείαν.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν την πρότασή τους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
 7. Το υλικό που κατατίθεται ως μέρος μιας εκδοτικής πρότασης διατηρείται στο αρχείο της Επιτροπής Εκδόσεων για διάστημα ενός μηνός από την ημέρα που ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση της πρότασής του. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να τους επιστραφούν αντίτυπα βιβλίων ή εκτυπώσεις εργασιών που ενδεχομένως έχουν αποστείλει θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός αυτού του διαστήματος. Με την παρέλευση του διαστήματος αυτού το υλικό καταστρέφεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Εκδόσεων και τη διαδικασία υποβολής εκδοτικών προτάσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση georg.diamant@gmail.com (υπ’ όψη κ. Γ. Διαμάντη), είτε τηλεφωνικά, στο 210 3227057.